Знайти місце для ночівлі:
Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.NOCLEGIPRACOWNIKOW.PL ORAZ WWW.NOPR.PL

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Własność intelektualna
 9. Odpowiedzialność
 10. Postanowienia końcowe

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Każmierowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą „MAKAM” KRZYSZTOF KAŹMIEROWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Uradzka 18L, 60-012 Poznań,  NIP: 7821413652, REGON: 630692680, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@nopr.pl, tel. +48 577 667 752.
 2. Serwis www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzi sprzedaży nieruchomości prezentowanych w Serwisie.
 6. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami.
 7. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez nich ich wzajemnych zobowiązań.
 8. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia.
 9. Oferent jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
 10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl użyte są w celach informacyjnych.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827;  Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823); Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE
 1. AUTOR – Usługobiorca, który przesyła zdjęcie oraz inne treści z zamiarem umieszczenia ich na stronie www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl i który wyraził zgodę na treść Regulaminu.
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 4. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający Oferentowi zamieszczenie ogłoszenia na stronie Serwisu.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aktywacja Konta następuje po pozytywnej weryfikacji Użytkownika oraz danych zamieszczonych w Formularzu Rejestracji.
 6. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 8. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 9. OFERENT - Usługobiorca, który korzysta z Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu ogłoszeń w Serwisie.
 10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 11. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl.
 12. USŁUGODAWCA – Krzysztof Kaźmierowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „MAKAM” KRZYSZTOF KAŹMIEROWSKI ul. Uradzka 18L, 60-012 Poznań,  NIP: 7821413652, REGON: 630692680.
 13. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 15. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 1. prowadzenie Konta,
 2. zamieszczanie ogłoszeń wraz ze zdjęciami przez Oferentów
 3. korzystanie z Newslettera,
 4. korzystanie z Wyszukiwarki,
 5. korzystanie z Formularza Kontaktowego.
 1. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), c), d) oraz e) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. b) Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne zgodnie z cennikiem oraz w zależności od wybranej opcji ogłoszenia lub pakietu.
 3. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (DotPay). W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Rejestrując się w serwisie Oferent niebędący Konsumentem wyraża zgodę na dostarczenie faktury VAT drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zmianami).
 5. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  upływu terminu na jaki została zawarta.

- Usługa nie ulega automatycznemu odnowieniu.

- W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonego ogłoszenia będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy ważność ogłoszenia dobiegnie końca, wówczas jego odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie po ich akceptacji przez Usługobiorcę.

- Użytkownik zamieszczający ogłoszenie dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości lub zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym ogłoszeń i zdjęć, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców.
  7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do noclegipracownikow.pl,
  8. będące SPAM’em lub materiałem promocyjnym,
  9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Oferenta, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane ogłoszenie, Oferent dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innym Użytkownikiem lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@nopr.pl.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@nopr.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie Usług.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji) są własnością Krzysztofa Kaźmierowskiego wykonującego działalność gospodarczą w „MAKAM” KRZYSZTOF KAŹMIEROWSKI ul. Uradzka 18L, 60-012 Poznań,  NIP: 7821413652, REGON: 630692680. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Autor przesyłając zdjęcie wraz z opisem z zamiarem umieszczenia ich na stronie www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia, zgodnie z poniższymi zasadami. W momencie dodania zdjęcia w Serwisie, w jego narożniku pojawi się logo Serwisu.
 4. Licencja upoważnia Serwis do korzystania ze zdjęcia przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego www.noclegipracownikow.pl oraz www.nopr.pl.
 5. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,

- w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na obszarze całego świata.
 2. Ponadto Autor korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

- wyraża zgodę na dokonywanie przez Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Autora, opracowań zdjęcia, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu, przekształcenia zdjęcia do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Serwis, zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Serwis z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;

- zezwala Serwisowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań zdjęcia oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej;

- upoważnia Serwis do zniszczenia utrwalenia zdjęcia dokonanego przez Serwis, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora,

- przenosi na Serwis prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęcia.

 1. Ponadto Autor oświadcza, że:

- jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia wraz z opisem lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia wraz z opisem, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do zdjęcia, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis  przekazanych przez Autora uprawnień,

- na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

 1. Autor przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo nieopublikowania zdjęcia w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
  2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
  3. Każdy Oferent jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Użytkowników, ani też nie daje gwarancji co do wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności zamieszczanych przez nich w Serwisie informacji.
  5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
  7. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
 2. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
 3. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
 4. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
 5. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
 6. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
 7. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
 8. za skutki związane z utratą hasła.
  1. Oferent niebędący Konsumentem zwalnia Serwis z odpowiedzialności za powstałe szkody, utracone zyski, naruszenia dobrego imienia, a także inne niedogodności powstałe w wyniku celowej lub przypadkowej działalności innych Użytkowników, gdyż wyrażane opinie stanowią indywidualne stanowisko każdego z Użytkowników, a Serwis ogranicza się jedynie do udostępnienia platformy w postaci Serwisu www.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.
 1. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ŚWIADCZONYCH

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 4. Warunki umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną
 5. Własność intelektualna
 6. Wymagania techniczne
 7. Zasady administrowania danymi osobowymi w celu zawarcia wykonania umowy
 8. Odpowiedzialność oraz obowiązki operatora
 9. Postępowanie reklamacyjne
 10. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Krzysztof Każmierowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „MAKAM” KRZYSZTOF KAŹMIEROWSKI, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Uradzka 18L, 60-012 Poznań,  NIP: 7821413652, REGON: 630692680, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@nopr.pl, tel. +48 577 667 752 (zwany dalej „Operatorem”) ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”), który reguluje zasady korzystania z aplikacji mobilnej Operatora o nazwie „nopr.pl” (zwana dalej „Aplikacją Mobilną”).
 2. Osoba, która korzysta z Aplikacji Mobilnej na potrzeby niniejszego Regulaminu zwana jest „Użytkownikiem”.
 3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminem, stosuje w szczególności przepisy: Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 1. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Operator na podstawie Regulaminu, w ramach Aplikacji Mobilnej świadczy Usługę Elektroniczną (zwaną dalej „Usługą”) polegającą na możliwości przeglądania informacji o  obiektach zamieszczonych w bazie ogłoszeń.
 2. Świadczenie Usługi na rzecz Użytkowników Aplikacji Mobilnej odbywa się na warunkach określonych w  Regulaminie.
 3. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo do zamieszczania w niej danych.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
  USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Korzystanie przez Użytkownika z Usługi oferowanej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jest możliwe jedynie po jej zainstalowaniu na odpowiednim urządzeniu elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VI Regulaminu) oraz po wcześniejszym zaakceptowaniu treści Regulaminu. Zainstalowanie Aplikacji Mobilnej i zaakceptowanie Regulaminu jest tożsame z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usługi wskazanej w rozdziale II Regulaminu.

 

 1. WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE
  USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Świadczenie Usługi przez Aplikację Mobilną opisanej w rozdziale II Regulaminu ma charakter bezpłatny.
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Aplikacji Mobilnej zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji Mobilnej oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Aplikacją Mobilną, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Aplikacji Mobilnej do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Aplikacji Mobilnej, bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest posiadanie w urządzeń mobilnych (telefony, tablety) z systemem operacyjnym Android – wersja 4.4 lub wyższa oraz z systemem iOS wersja 3.9.2 lub wyższa.

 

 1. ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI
  W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY
 1. W celu skorzystania z Usług opisanych w rozdziale II Regulaminu wymagane jest uzyskanie następujących danych osobowych Użytkownika:
  1. Imię i Nazwisko, firma,
  2. NIP,
  3. Adres zamieszkania lub siedziby,
  4. Numer telefonu,
  5. Adres e-mail,
 2. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Operator będzie przetwarzał dane osobowe  w celu dostarczenia usług związanych z korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
 4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do poprawienia swoich danych osobowych lub ich usunięcia, w tym w szczególności, gdy dane są przetwarzane przez Operatora niezgodnie z prawem.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI OPERATORA
 1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługi z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.
 2. Odpowiedzialność Operatora doznaje następujących ograniczeń:
 1.  
 2.  
  1. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług Aplikacji Mobilnej,

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.
 2. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@nopr.pl lub w formie pisemnej do siedziby Operatora, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. imię, nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. opis problemu, którego dotyczy reklamacja.
 4. Operator dołożą wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora. O ich rezultacie Operator niezwłocznie powiadomią składającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług oferowanych przez Operatora zgodnie z Regulaminem w każdej chwili, usuwając Aplikację Mobilną z urządzenia, na którym Aplikacja Mobilna została zainstalowana, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie w trybie natychmiastowym.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji Mobilnej treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabronione jest korzystanie z Aplikacji Mobilnej w celach zarobkowych lub promocyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora. W przypadku stwierdzenia przez Operatora korzystania w celach komercyjnych z Aplikacji Mobilnej Operatora zastrzega sobie prawo do zablokowania Aplikacji Mobilnej dla danego Użytkownika.